Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Statut

Statut

Postanowienia ogólne, cele i zasady działania Fundacji „A TO HISTORIA!” na podstawie Statutu z dnia 07.07.2013 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „A TO HISTORIA!”, zwana dalej „Fundacją” (…) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: „A TO HISTORIA!”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, w szczególności tymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 8. Fundacja ma osobowość prawną.
 9. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie. a także przystępować do fundacji o podobnych celach dla ich efektywnego realizowania pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnej zmiany celu działania Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 3

Celami Fundacji jest:

 1. integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych społeczności wsi i miast oraz regionów;
 2. wspieranie działań (inicjatyw) edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o własnym dziedzictwie historycznym;
 3. pomoc osobom niepełnosprawnym w poznawaniu dziedzictwa historycznego
 4. edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu, wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej;
 5. promocja dziedzictwa historycznego społeczności lokalnych poza granicami tych społeczności;
 6. promocja dziedzictwa historycznego Polaków poza granicami kraju;
 7. wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę dziedzictwa historycznego;
 8. wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): organizacji wystaw, seminariów edukacyjnych, lekcji historii, konkursów i debat, spotkań z kolekcjonerami, autorami książek, naukowcami, świadkami wydarzeń historycznych, pasjonatami historii i innych działań integrujących lokalne społeczności poprzez poszerzanie ich świadomości dziedzictwa historycznego;
 2. prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie historii;
 3. organizację kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;
 4. wydawanie publikacji (książek, opracowań historycznych, katalogów z wystaw, map itp.);
 5. publikację wydawnictw multimedialnych (cyfrowych) w wyżej wymienionym zakresie.

 

§ 5

Fundacja nie podejmuje i nigdy nie będzie podejmować działań w zakresie:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)     przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.