Numer konta
Numer konta BZ WBK 66 1090 1476 0000 0001 2321 7622

Aktualności

Sprawozdania Fundacji za lata 2013 i 2014

Sprawozdania złożone do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa.

 

SPRAWOZDANIE FUNDACJI ZA 2013 ROK

Zgodnie Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz.529 z późn. zm.) niniejszym składamy sprawozdania obejmujące okres roku kalendarzowego 2013 .

 

I. Dane Fundacji

Fundacja „A to historia!”, z siedzibą w Poznaniu (61–746) przy Placu Wielkopolskim 1/78,

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000479401 data wpisu: 2013-10-11

nr NIP:7831707763 , nr REGON:302564921

e-mail:fundacja@atohistoria.org

http://atohistoria.org/

Zarząd fundacji:

Karol Szaładzinski – prezes,

Przemysław Terlecki – vice prezes,

Katarzyna Czarna-Chojan – sekretarz

 

Cele statutowe Fundacji

Integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych społeczności wsi, miast oraz regionów, edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu, wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej, wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Na skutek omyłki pisarskiej w dokumentacji sporządzonej przez organ rejestrowy na przestrzeni od 11.10.2013 do 30.12.2013 r. fundacja była podmiotem w trakcie organizacji.

Sprawozdawczość finansowa za ten okres została w związku z tym włączona do zeznań za rok 2014.

W związku z zaistniałą sytuacją prawną fundacja nie podjęła działalności.

 

III.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja „A to historia!” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

IV.

Odpisy uchwał zarządu fundacji.

W załączeniu uwierzytelniona kopia uchwały nr 1.

 

V.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem źródeł

Przychody fundacji w sprawozdawanym okresie to fundusz założycielski, pochodzący od fundatora w kwocie 500 zł słownie pięćset złotych.

 

VI.

Informacja o poniesionych kosztach.

Fundacja nie ponosiła kosztów.

 

VII.

Dane o finansach fundacji.

Fundacja nie dokonywała jakichkolwiek działań finansowych.

 

VIII.

Dane o działalności zleconej fundacji.

Fundacja nie przyjmowała jakichkolwiek działań zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty państwowe czy samorządowe, nie osiągnęła w związku z tym jakiegokolwiek wyniku finansowego z tego tytułu.

 

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji.

W związku z organizacją podmiotu w zakresie uzgadniania poprawności wpisów, nadawania numerów regon oraz wydania numeru NIP przez urząd skarbowy dnia 02.01.2014 roku sprawozdawczość finansowa za okres 11.10.2013 -30.12.2013 włączona została do roku 2014. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola fundacji.

 

Prezes fundacji „A to historia!”

Sekretarz fundacji „A to historia!”

Str.   2/2

 

SPRAWOZDANIE FUNDACJI ZA 2014 ROK

 

Poznań, 28.12.2015 r.

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

 

Zgodnie Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz.529 z późn. zm.)

 

Niniejszym składamy sprawozdanie obejmujące okres roku kalendarzowego 2014.

 

I. Dane Fundacji

Fundacja „A to historia!”, z siedzibą w Poznaniu (61-746) przy Placu Wielkopolskim 1/78,

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000479401 data wpisu: 2013-10-11

nr NIP: 7831707763 , nr REGON: 302564921

e-mail: fundacja@atohistoria.org

http:// atohistoria.org/

Zarząd fundacji:

Karol Szaładzinski – prezes,

Przemysław Terlecki – vice prezes,

Katarzyna Czarna-Chojan – sekretarz

 

Cele statutowe Fundacji

Integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych społeczności wsi, miast oraz regionów, edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu, wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej, wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Działalność fundacji w roku 2014 bazowała na pracy społecznej członków Zarządu.

Jej zakres związany był z dwoma podstawowymi działaniami:

1. Uzyskaniem dla fundacji wsparcia w pierwszym roku działalności, przy realizacji podstawowych zadań. Fundacja uzyskała taką pomoc na podstawie umowy, zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, o świadczenie usług doradczych, prawno-finansowych oraz marketingowych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przywołanej umowy zrealizowana została strona www fundacji ze zdjęciami znanego fotografa Piotra Skórnickiego. Fundacja skorzystała też z pomocy prawnej w opracowaniu założeń organizacyjnych, z usług księgowych, związanych ze sprawozdawczością podatkową oraz z pomocy przy działaniach organizacyjnych, takich jak założenie konta czy druk wizytówek.

2. Opracowaniem projektów, będących podstawą realizacji celów statutowych w najbliższych latach.

Pierwszym z nich jest projekt utworzenia stałej ekspozycji polskiej figury historycznej, której prywatna kolekcja jest w dyspozycji fundacji. W roku 2014 opracowane zostały podstawowe założenia, dotyczące kierunków działań, jakie należy podjąć dla realizacji tego projektu.

Drugi to kampania edukacyjna kierowana do uczniów klas I szkół podstawowych, związana z początkami polskiej państwowości pt Skrzynia Dąbrówki. Zakłada ona wprowadzenie elementów edukacji historycznej w szkołach dla dzieci nieobjętych nią programowo. Działania w roku 2014 dotyczyły uzgodnień metodologicznych z pracownikami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz organizacyjnych w gminach, gdzie fundacja poszukiwała wsparcia organizacyjnego dla projektu. Ostatecznie fundacja podpisała w połowie roku 2014 listy intencyjne w sprawie współpracy z Wydziałem Oświaty Gminy Jarocin oraz z Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Jej nawiązanie pozwoli na objęcie projektem całego rocznika uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy. Termin realizacji kampanii określony został na rok 2016, kiedy to przypada 1050 rocznica chrztu Polski.

W ramach przygotowań do działań edukacyjnych w szkołach podstawowych w roku 2014 zrealizowany został ze środków własnych fundacji projekt Muzeum –dobra rzecz we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Puszczykowie. Był on dedykowany dzieciom w wieku 5-7 lat i dotyczył percepcji lekcji muzealnej, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Projekt pozwolił na zdefiniowanie priorytetowych założeń dla dalszych działań fundacji, związanych z edukacją historyczną.

 

III.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja „A to historia!” nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

IV.

Odpisy uchwał zarządu fundacji.

W załączeniu uwierzytelnione kopie uchwał.

 

V.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem źródeł.

W sprawozdawanym okresie fundacja posiadała w dyspozycji środki, pochodzące z funduszu założycielskiego oraz uzyskała darowiznę w wysokości 200 zł od prywatnego darczyńcy.

 

VI.

Informacja o poniesionych kosztach.

Fundacja w roku 2014 poniosła koszty administracyjne w wysokości 397 zł.

VII.

Dane o finansach fundacji.

Fundacja włączyła rok 2013 do sprawozdawczości za rok 2014. Bilans fundacji za rok 2014 zamknięty został kwotą 303,00 zł.

 

VIII.

Dane o działalności zleconej fundacji.

Fundacja nie działała na podstawie zlecenia przez inne podmioty, w tym podmioty państwowe czy samorządowe, nie osiągnęła w związku z tym jakiegokolwiek wyniku finansowego z tego tytułu.

 

IX.

Informacja o rozliczeniach fundacji

W związku z organizacją podmiotu w zakresie uzgadniania poprawności wpisów, nadawania numerów regon oraz wydania numeru NIP przez urząd skarbowy dnia 02.01.2014 roku sprawozdawczość finansowa za okres 11.10.2013–30.12.2013 włączona została do roku 2014. Obejmowała ona: zeznanie CIT-8, CIT-D oraz Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2014, rachunek wyników za okres 11.10.2013-31.12.2014 oraz informację dodatkową. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola fundacji.

 

Prezes fundacji „A to historia!”

Sekretarz fundacji „A to historia!”

Str. 2/2